ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਵਿਕਾਸ

ਫੈਕਟਰੀ (3)

ਦਫ਼ਤਰ2

ਸਕ੍ਰਿਊਫਾਸਟਨਿੰਗਰੋਬੋਟ (2)

ਸ਼ੋਅਰੂਮ

ਗੋਦਾਮ (2)

ਗੋਦਾਮ (3)

ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2